<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7262652\x26blogName\x3d2,046+Sutras\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bodyelectric.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bodyelectric.blogspot.com/\x26vt\x3d-6917861756947868694', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wow, haytetch

Si Gelay po ito:

A friend of mine announced that current UPD students can now access their grades through CRS. O di ba sosyal, parang WebCT.

Naging mabait sa akin ang CRS dati, lahat kasi ng pina-preenlist ko ay nakuha ko. Pero sa kasamaang palad may favoritism ang CRS. Hemingway, mahirap din ito kasi madalas ma-down ang server ng UP, tapos kung sabay-sabay pa nag-online ang mga iyan, patay sila sa bandwidth. Lugi nga lang din ang ibang UP campuses dahil iyong iba sa kanila hindi pa maka-preenlist sa CRS, eh sila nga itong mas konti ang bilang ng estudyante. Dapat fair para sa lahat ang access nito, di ba?

Ay, ano pa bang aasahan, eh kulang nga sa budget. Tiis na lang muna sa pila.

Isa pa pa lang hirit, bakit di pa nila inaasikaso ang layout ng website nila? :\

“Wow, haytetch”

  1. Blogger Ederic Says:

    Gelay, ba't ka andito?

    Sosyal na ang UP ah. Di na namin naabutan yun. hehe.

    Btw, WebCT rin gamin namin sa Ateneo.

  2. Anonymous Angela Says:

    Caretaker. Hehe. :D